Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
mapa apelacji
8080
11038
4000
12853
10637
7219
4030
11064
9669
6776
3360

łącznie:

93895

nieprzypisane: 5169

dane z okręgów

Mapa 5

Sprawy, w których
zakończyliśmy
postępowanie egzekucyjne

Tajemnica zawodowa


Oferujemy kwalifikowaną poufność
powierzonych danych i innych
aspektów współpracy. Zgodnie
z ustawą o radcach prawnych zawód
ten może wyłącznie wykonywać
osoba, która spełnia wymagania
określone tą ustawą, ze starannością
wynikającą z wiedzy prawniczej
oraz zasad etyki radcy prawnego.

Radca prawny jest obowiązany
zachować w tajemnicy wszystko,
o czym dowiedział się w związku

z udzieleniem pomocy prawnej, zaś
obowiązek zachowania tajemnicy
zawodowej jest nieograniczony
w czasie. Radca prawny nie może
być zwolniony z obowiązku
zachowania tajemnicy zawodowej
co do faktów, o których dowiedział
się udzielając pomocy prawnej
lub prowadząc sprawę.

Kodeks etyki precyzuje ustawowe
pojęcie tajemnicy zawodowej
radcy prawnego. Zgodnie z nim
do istoty zawodu radcy prawnego
należy uzyskiwanie od klienta

w zaufaniu informacji, których
klient nie ujawniłby nikomu, zaś
radca prawny zobowiązany jest do
zachowania w tajemnicy wszystkiego,
o czym dowiedział się w związku
z wykonywaniem czynności
zawodowych. Obowiązek zachowania
tajemnicy obejmuje wszystkie
uzyskane informacje, niezależnie od
ich formy lub sposobu utrwalenia.
Obowiązek zachowania tajemnicy
zawodowej obejmuje również zakaz
korzystania z nich w interesie
własnym. Tajemnicą, także wobec
sądu i innych organów orzekających
w sprawie, objęty jest także przebieg
i treść pertraktacji ugodowych.

Ustawa o ochronie danych
osobowych wyraźnie zezwala na
przetwarzanie danych osobowych, gdy
jest to niezbędne dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa, gdy
jest to konieczne do realizacji umowy,
a także dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów, do których
należy w szczególności dochodzenie
roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej. Świadczona
przez radcę prawnego pomoc prawna
obejmuje dochodzenie takich roszczeń.

Obowiązująca radców
prawnych tajemnica zawodowa
znakomicie wzmacnia ochronę
według przepisów o tajemnicy
ubezpieczeniowej i bankowej.